ว 17679 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561

บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 17679 ลว.29 มิถุนายน 2561


สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่