ว 3026 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

หนังสือ สป. ที่ สธ 0208.06/ว 3026 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561