คำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 3030 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
>> คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 973/2561 ลงวันที่ 31 ก.ค.61 (ข้าราชการ)
>> คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 974/2561 ลงวันที่ 31 ก.ค.61 (พนักงานราชการ)
>> คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 975/2561 ลงวันที่ 31 ก.ค.61 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
>> คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 976/2561 ลงวันที่ 31 ก.ค.61 (ลูกจ้างประจำ)
>> คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 977/2561 ลงวันที่ 31 ก.ค.61 (ลูกจ้างชั่วคราว)

คำชี้แจงเพิ่มเติม

1. ให้พิมพ์บัญชีแนบท้ายคำสั่งหน่วยงานของตนเอง จากระบบจัดคนลงตามโครงสร้างฯ ในระบบ HROPS
2. การดำเนินการในเรื่องการบริหารงานบุคคล ขอให้ใช้ส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่
3. สำหรับการบริหารงานบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่ที่มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เช่น เรื่องคำสั่งต่างๆ มติการเกลี่ยอัตรากำลัง การประเมินบุคคลและผลงาน เป็นต้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งหลักเกณฑ์ในการดำเนินการให้ทราบต่อไป
4. Save บัญชีแนบท้ายคำสั่งจัดคนลงเป็น File PDF แล้วส่ง File ให้ผู้ที่รับผิดชอบส่วนกลาง (ตามที่ได้ประสานงานกัน)