ว 3396 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 3396 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (เพิ่มพูนทักษะกรณีข้ามจังหวัด)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่