การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562

หนังสือสป.ที่ สธ 0208.06/ว 3874 ลว. 13 ธ.ค.2561
เรื่อง การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562 (การปรับปรุงข้อมูลในระบบ HROPS)