สธ 0208.06/ว 19 ลว 9 ม.ค. 62 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข


หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 58 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 19 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562
เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือเวียนที่เกียวข้อง