ซ้อมความเข้าใจการย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์) (ว 536)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.06/ว 536 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562