ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

การแต่งตั้งข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือก (ว15/47)