ที่ สธ 0208.06/ว 1380 ลว. 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสอบแข่งขันได้

การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสอบแข่งขันได้ (ว15/47)