ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้สอบแข่งขันได้ฯ

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินเหมาะสมกับตำแหน่ง