ที่ สธ 0208.06/ว1466 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดลองปฏิบัติงาน)

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดลองปฏิบัติงาน)