บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (บรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ทุนรัฐบาล กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็น นวก.สธ.)

 – หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 2070 ลว. 20 กันยายน 2562 (นักวิชาการสาธารณสุข 94 ราย)