กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
   – ใบขอย้าย
   – ใบขอโอน
   – 
คำรับรองของผู้บังคับบัญชายินยอมให้ข้าราชการในสังกัดย้าย/โอน