หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

>>  หนังสือแจ้งเวียนเปลี่ยนรอบการย้าย
>>  หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554