แนวทางการบรรจุุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ ปี 2561

>>>แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ<<<

 • หนังสือแจ้งแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งฯ (ว 1617 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561) คลิกที่นี่
 • คำชี้แจงแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งฯ  คลิกที่นี่
 • คำชี้แจงการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ (เอกสารแนบ 1) คลิกที่นี่
 • บัญชีรายละเอียดแจ้งวันรายงานตัวแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญา (เอกสารแนบ 2)  คลิกที่นี่
 • บัญชีรายละเอียด แพทย์และทันตแพทย์ ที่ยังไม่ได้รับใบประกอบ
  และประสงค์บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เอกสารแนบ 3)  คลิกที่นี่
 • บัญชีรายละเอียด แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
  ที่ลาออกก่อนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรตำแหน่งฯ (เอกสารแนบ 4) คลิกที่นี่
 • กำหนดเวลาและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งที่จัดสรรเพื่อบรรจุฯ (เอกสารแนบ 5)  คลิกที่นี่
 • ตัวอย่างการเขียน ก.พ.7  คลิกที่นี่
 • แบบ รปภ.1  คลิกที่นี่