แบบฟอร์มต่างๆ

ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวHROPS
แบบสรุปการประเมินผลการผลการปฏิบัติราชการ
  ตัวอย่าง คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและย้ายข้าราชการ (ม.ค.56)
 แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 ตัวอย่างคำสั่งปรับเงินเดือน
กรณีเงินเดือนยังไม่ถึงขึ้นต่ำของระดับ
(ว 17/51) ปรับปรุงวันที่ 1 ก.พ.55
 ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  
 ตัวอย่างการพิจารณาให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานรัฐมนตรี
 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 ตัวอย่างคำสั่งการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง (สำหรับข้าราชการที่บรรจุก่อน 1 เม.ย. 54  และไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน)

 ตัวอย่าง คำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ กรณีนำค่าตอบแทนดังกล่าวไปปรับเป็นเงินเดือน
 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ใน ว 8 / 28 เมษายน 2554

 แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
(ตาม ว 10/24 มกราคม 2550) คลิก
          เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล
          แบบประเมินผลงาน
          ข้อเสนอแนวคิด
 แบบฟอร์มประเมินบุคคลและผลงาน (อวช1) ระดับเชี่ยวชาญ ตาม ว16/2538 สายงาน คลิก
      นายแพทย์     (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)
      ทันตแพทย (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)
      เภสัชกร (แก้ไข 2 เมษายน 2558)
      พยาบาลวิชาชีพ (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)
      นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ (แก้ไข 25 มิถุนายน 2562)
     นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (อำนวยการระดับต้น) 5 พ.ค. 60
 แบบฟอร์มขอนับระยะเวลาเกี่ยวข้องเกื้อกูล (นับตาม ว10/48 และ ว16/2538
 ตัวอย่างประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2553
 ตัวอย่างประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
 ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกฯ
ตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  ตัวอย่างคำสั่งของสำนักงาน ก.พ.
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
แบบฟอร์มคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
แบบฟอร์มคำสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (กำลังปรับปรุง)
 ตัวอย่างคำสั่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 (ก่อนวันที่ 11 ธ.ค.51)
ตัวอย่างคำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.51
ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการ
(ปรับปรุงตามหนังสือที่ สธ 0201.032/ว14 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552)
แบบฟอร์มการบันทึกผลงานและคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินฯ
ดาวน์โหลด
 สมุดบันทึกผู้ปฏิบัติฯ
 สมุดบันทึกผู้ประเมินฯ  
ตัวอย่างคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแบบประเมินค่างาน ระดับ 9
หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน
แบบประเมินทันตแพทย์ ด้านทันตกรรม(แบบใหม่ตาม ว10/50) (ปรับปรุง 28 มิ.ย.59)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 ใบขอย้าย
ใบขอโอน
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบใบสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลรับราชการ

 แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
กรณีผู้ที่ออกจากราชการไปที่มิใช่เป็นการออกจากราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน
หนังสือยินยอมปฏิบัติราชการชดใช้ ณ ส่วนราชการที่รับโอน
แบบรายงานความดีความชอบ (แบบกรณีพิเศษ)
ฟอร์มแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวอย่างยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(คส.4.1)
(ปรับปรุง 13 ต.ค. 59)
ตัวอย่างคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(คส.4)
(ปรับปรุง 23 มี.ค. 54 )

 ตัวอย่างประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ปี 2554 (ปรับปรุง 11 มีนาคม 2558)

 ตัวอย่างแก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
 ตัวอย่างคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน (คส.1)
 ตัวอย่างประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ปรับปรุง 18 สิงหาคม 2554)
 บัตรสมัครพนักงานราชการ
 ตัวอย่างคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ
 ใบสมัครพนักงานราชการ
 ตัวอย่างการกรอกประวัติพนักงานราชการ (ปรับปรุง 10 มี.ค.54)
 แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
 การแก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการไปปฎิบัติงาน
 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (พนักงานราชการ)(ปรับปรุง 13 ต.ค. 59)
 แบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ
 แบบฟอร์มประวัติพนักงานราชการ (ปรับปรุง 20 มี.ค.52)
 แบบฟอร์มคำสั่งให้พนักงานราชการออกจากราชการ
 ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ (คส.4.1)(ปรับปรุง 13 ส.ค.51)
 คำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (คส.4 สั่ง ณ วันที่ 1 พ.ค.51)
(ปรับปรุง 13 ส.ค.51)
 คำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (คส.4) (ปรับปรุง 25 ส.ค.53)
 คำสั่งให้พนักงานราชการออกจากการปฏิบัติงาน (คส.3.1) (ปรับปรุง 26 มี.ค.53)
 คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการระหว่างสัญญาจ้าง (คส.3)

 คำสั่งการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ(คส.2)
(ปรับปรุง 18 ต.ค.53)

  ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ( เอกสารหมายเลข 1 )
  ระเบียบวาระการประชุม ( เอกสารหมายเลข 2 )
  ตัวอย่างประกาศรับสมัคร ( เอกสารหมายเลข 3 ) แก้ไข 25 เมษายน 57
  ฟอร์มใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( เอกสารหมายเลข 4 )
  บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ( เอกสารหมายเลข 5 )
  ฟอร์มแบบรับรองคุณวุฒิ ( เอกสารหมายเลข 6 )
  เอกสารสำหรับการเตรียมการก่อนประเมินความรู้ความสามารถ ( เอกสารหมายเลข 7 )
  ตัวอย่างประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ( เอกสารหมายเลข 8 )
  ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ( เอกสารหมายเลข 9 )
  ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ( เอกสารหมายเลข 10 )
  หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจัดทำสัญญาจ้าง (ภาคผนวก ก.)   
  วิธีกรอกสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (แก้ไข ณ วันที่ 26 สิงหาคม 56)
  สัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง
ตัวอย่างคำสั่งย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงาน (คสพ.1)
คำสั่งอนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง (คสพ.2)
คำสั่งเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (คสพ.4)
คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (คสพ.5)
คำสั่งแก้ไขคำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปปฏิบัติงาน (คสพ.6)
คำสั่งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง (คสพ.8)
หนังสือรับทราบการเกษียณอายุราชการ
บัญชีสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม กสจ.
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ.
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ."
แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ." (กรณีสมาชิกถึงแ่ก่ความตาย)
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก
การปรับระดับชั้นสูงขึ้นและการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
ตัวอย่างการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กรณีพิเศษเฉพาะราย)
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ตัวอย่างคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (53)
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (53)
แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่มงานสนับสนุน
กลุ่มงานช่าง
ตัวอย่างคำสั่งการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 แผนปฏิบัติงานสรรหาและคัดเลือก (1)
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (2)
ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (3)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (4)
 ใบสมัครสำหรับลูกจ้างประจำขอคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (4.1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถและทักษะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (5)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถ และทักษะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (6)
บัญชีกรอกและรวมคะแนนในการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (6.1)
บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (7)
 แบบประเมินปรับระดับชั้นและแต่งตั้งลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
 ระเบียบและคำขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
 ระเบียบเครื่องแบบและบัตรลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ัรับบำเหน็จบำนาญ)
 ตัวอย่างแบบทดสอบพิมพ์ดีด
 คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 แบบฟอร์มลาออกของลูกจ้างประจำ
 แบบประเมินและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวฯ
 ตัวอย่างการบันทึกแบบประเมินและสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวฯ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
 แบบฟอร์มขอเพิ่มผู้ใช้งาน(User) และ เพิ่มแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้งาน(User)
 แบบฟอร์มขอข้อมูล