นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ People Excellence

การชี้แจงแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ ระดับเขตสุขภาพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายละเอียดโครงการ

- ภาพกิจกรรม

>> โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- รายละเอียดโครงการ

- ภาพกิจกรรม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์