กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอให้แก้ไข หรือชี้แจง ความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข. ประจำเดือนตุลาคม 2562

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือกรมกิจการ […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษประจำปี 2563 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษประจำปี […]

แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2562)

แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้ […]

ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

This content is restricted to site members. If you are […]

สธ 0208.07/ว2358 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว […]

สธ 0208.07/ว2332 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายเพิ่มเติม

การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายเพิ่มเ […]

ขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล

      ด้วยสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้แจ้งแนวทางการตรวจสอบป […]

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 6/2562

This content is restricted to site members. If you are […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพายแล […]

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  ที่ […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสร […]

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกสภาพ

สมาชิกซึ่งแสดงความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่ได […]

กำหนดแบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่และแบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก พ.ศ.2562

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดแจ้งข […]

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอรับเงินช่ว […]

ขอให้แก้ไข หรือชี้แจง ความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข. ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอรับเงินช่ว […]

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและกำหนดการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ […]

ขอให้แก้ไข หรือ ชี้แจง ความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข. ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

             ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูล และนำส […]

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2562

This content is restricted to site members. If you are […]

เอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกกบข. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปี 2562

เอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกกบข.สังกัดสำนัก […]

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 5/2562

This content is restricted to site members. If you are […]

สธ 0208.07/ว 1475 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

สธ 0208.07/ว 1475 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ระเบี […]

NEW !!! การใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข”

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย […]

เอกสารประกอบการบรรยายเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ

                                                        […]

การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายเพิ่มเติม

การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายเพิ่มเ […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

             ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูล และนำส […]

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2562

This content is restricted to site members. If you are […]

NEW !!! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ หลักสูตร “เตรียมตัว เตรียมใจ ไปกับวันข้างหน้า”

            ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วน […]

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ

            สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนัง […]

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 4/2562

This content is restricted to site members. If you are […]

ประกาศรายชื่อ ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดได้ที่ https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?pag […]

ขอให้จัดส่งแฟ้มประวัติข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในกรณีถ่ายโอนตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562

ขอให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกตามรายชื่อแนบท้า […]

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแ […]

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2562

This content is restricted to site members. If you are […]

การดำเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 3/2562

This content is restricted to site members. If you are […]

ก.พ. แจ้งการปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 199 ลว.20 มีนาคม 2562)

สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งบัญชีตำแหน่งที่กำหนดให้เป็นตำแหน่ง […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2562 เพิ่มเติม

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประ […]

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562

This content is restricted to site members. If you are […]

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 2/2562

This content is restricted to site members. If you are […]

ขอให้จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เฉพาะกรมเท่านั้น)

             ขอให้จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามั […]

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562

This content is restricted to site members. If you are […]

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดหรือกำกับที่อยู่ในบังคับของระเบียบ แจ้งข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

          เนื่องด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีจะปรับปรุงระเบียบส […]

ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการตรวจส […]

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข.

     กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเ […]

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

       สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำ […]

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 1/2562

This content is restricted to site members. If you are […]

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว […]

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2561

This content is restricted to site members. If you are […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (แบบ กบข.001/2/2559) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 5/2561

This content is restricted to site members. If you are […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว […]

กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูน […]

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2561

This content is restricted to site members. If you are […]

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษประจำปี 2562 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภายใต้

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษประจำปี […]

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผั […]

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 4/2561

This content is restricted to site members. If you are […]

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติเข้าร่ […]

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2561

This content is restricted to site members. If you are […]

การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

 ที่ สธ 0208.07/ว 3622 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561  ดาวน์โห […]

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2562

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพายแล […]

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 ที่ […]

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2562

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 (ส่วนกลาง)

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรร […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน กันยายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน กันยายน 2561

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชี […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชี […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

แนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูน […]

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชว […]

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุข (ปฏิบัติธรรม)

ด้วยวัดพุทธปัญญา ร่วมกับสมาคมบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณส […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน กรกฏาคม 2561

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชี […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชี […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ที่ สธ 0208.07/ว 2125 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ที่ สธ 0208 […]

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา ที่ สธ 0208.07/ว 3029 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา […]

เอกสารประกอบการอบรม 2 สิงหาคม 2561 (เงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ)

ดาวน์โหลดเอกสาร<<<คลิก

ด่วนที่สุด!!! อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ แจ้งกำหนดการอบรมฯ และเอกสารประกอบการบรรยายตามหนังสือ สธ ที่ 0208.07/ว 2930 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เรียน ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ทุกท่าน (รายชื่อตามแนบ) โครงการอ […]

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2560

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประกาศนียบัตรกำกับเครื่อ […]

ด่วนที่สุด!!! แจ้งเปลี่ยนเวลาเปิดงานและเอกสารประกอบการอบรมฯตามหนังสือ สธ ที่ 0208.07/ว 2930 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตามหนังสือ สธ ที่ 0 […]

ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตามหนังสือ สธ ที่ 0208.07/ว 2930 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ตามหนังสือ สธ ที่ […]

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 2951 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ด […]

ด่วนที่สุด!!!ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 (เรียน ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1-12 รายชื่อตามเอกสารแนบ)

เรียน ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1-12 ทุกท่าน (รายชื่อตามเอกสาร […]

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 2596 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน เมษายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน เมษายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 1774 ลว. 10 พฤษภาคม 2561

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 1746 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561 ด่ว […]

เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำประกาศกระทรวงส […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน มีนาคม 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน มีนาคม 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

ขอความร่วมมือข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ตอบแบบสำรวจ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน […]

กำหนดการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

กำหนดการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 ระห […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

ขอความร่วมมือในการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล

สำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความ […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 เพิ่มเติม

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประ […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสร […]

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกำหนดการมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 สังกัดกร […]

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว […]

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สธ 0208.07/ว 691 ลง วันที่ 5 มีนาคม 2561

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย […]

ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ด้วยกระทรวงกลาโหม ได้ขอความร่วมมือให้แจ้งสถานศึกษาในสัง […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน มกราคม 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน มกราคม 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

ขอความร่วมมือจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เฉพาะกรม)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Excel ด้วยสำนักงานปลัดกระท […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ประจำปี ที่ สธ 0208.07/ว 366 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสร […]

(ข่าวสาร กบข.) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2560

กบข.แจ้งข่าวสาร การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแ […]

ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการตรวจสอบรายช […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]