กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการอาหารและยา)) ตำแหน่งเลขที่ 363 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รายละเอียดประกาศฯ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้เป็นระดับสูงขึ้น

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ แบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ แบบ […]

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ แบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ แบบ […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 ตำแหน่ง

    ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ รายละเอียดเกี่ย […]

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ จำนวน 2 ตำแหน่ง

การคัดเลือกตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายเเดนภาคใต้ จำนวน 2 ตำแหน่ง

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

คำสั่งแต่งตั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

This content is restricted to site members. If you are […]

แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข […]

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ปี 2562

This content is restricted to site members. If you are […]

แต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข […]

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ แบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ แบบรับรองป […]

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ แบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

    ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ รายละเอียดเกี่ย […]

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ แบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ แบบ […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ รายละเอียดเกี่ยวกับหน้ […]

แต่งตั้งข้าราชการ ประเภทบริหาร ระดับสูง (สธ 0208.10/ว 632 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำ […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริหารสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ สธ 0208.10/ว 1941 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดวันสัมภาษณ์เพื่อคั […]

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 1808 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริหารสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ใบสมัคร แบบสรุปผลงานทางวิชาการท […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจ […]

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 494 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ ใบสมัคร แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 1724 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ ใบสมัคร แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 1723 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ                       รายละเอ […]

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เลื่อนวันสอบส […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ (การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

  ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัค […]

การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ด้วยสำนักงานปลัดกระ […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิท […]

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 445 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ ใบสมัคร แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลา […]

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 1500 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ ใบสมัคร แบบรับรองประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/ว 1494 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง

       ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ                        […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

กรมอนามัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ประกาศคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำ […]

เร่งรัดการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

   รายชื่อจังหวัดที่มีตำแหน่งว่าง     &n […]

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ด้านนโยบายและแผนประกันสุขภาพ) (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวชราชการกระทรวง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด            ด้วยสำนั […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานใ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ด้านนโยบายและแผนประกันสุขภาพ))

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รั […]

การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฝผ. อินเตอร์เชั่นแนล จำกัด

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถอ่านรายละเอียดได้ท […]

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ด้านนโยบายและแผนประกันสุขภาพ) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

เรียน อธิบดีกรม เลขาธิการ ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำ […]

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง) (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีส […]

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการเเม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) รับสมัครผู้อำนวยการกองวิชาการ (Technical Support Division) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด , กรมทุกกรม และหน่วยงานในสังกัดกร […]

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 841/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

This content is restricted to site members. If you are […]

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) จำนวน 5 ราย

  เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ด้วยสำนักงานปลัด […]

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธิการคณะก […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง           กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข           สำน […]

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้การบริหารงา […]

แต่งตั้งข้าราชการ (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น จำนวน 6 ราย)

This content is restricted to site members. If you are […]

การแต่งตั้งข้าราชการ (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

          ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้ารา […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และในโรงพยาบาลชุมชน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้า […]

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ด […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

             ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มี […]

สธ 0208.10/ว 164 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด                ตามท […]

คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (คส. 46/2562 ลว. 17 ม.ค. 2562)

This content is restricted to site members. If you are […]

แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข […]

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง รองอธิบดี และรองเลขาธิการฯ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ […]

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรง […]

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

This content is restricted to site members. If you are […]

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข […]

คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ)

This content is restricted to site members. If you are […]

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ)

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผ […]

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะ […]

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 ตำแหน่ง

ถึง     กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข           สำนักงานค […]

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ (ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)

This content is restricted to site members. If you are […]

แต่งตั้งข้าราชการ (ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนว […]

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1408/2561             เรื่อง […]

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน         อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธ […]

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง      กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข           สำนักงาน […]

ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (ประเภทบริหาร ระดับสูง)

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ ผู […]

ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และให้รักษาการในตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข […]

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

  เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ […]

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข […]

ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และให้รักษาการในตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ […]

รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง สังกัดสถาบันพระบรมราชช […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจ […]

ขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สธ 0208.10/ว2903 ลว. 12 ก.ค. 2561)

          ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประ […]

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเล […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหาร […]

แนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง […]

ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ […]

รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง […]

หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู […]

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประเภทอำนวยการระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู […]

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด   สำนักงานปลัด […]

ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

  เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด            ด […]

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเล […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหาร […]

[ด่วนที่สุด] แต่งตั้งข้าราชการ

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด   ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มี […]

[ด่วนที่สุด] แต่งตั้งข้าราชการ

เรียน รองปลัดระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสา […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา แ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง […]

ด่วนที่สุด “การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

ด่วนที่สุด “การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะ […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง : ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์)) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุ […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ

ด่วนที่สุด “การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

ด่วนที่สุด “การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะ […]

ประกาศฯ กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข/สำนักคณะกรรมการอาหารแ […]

ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และให้รักษาการในตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้า […]

ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น) จำนวน 7 ราย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด             ด้ […]

ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น) จำนวน 7 ราย

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน          อธิบดีกรม […]