กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ

ที่ สธ 0208.08/ว2369 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่องการพิจารณาประกาศนียบัตรหลักสูตรการอบรมระยะสั้น

ที่ สธ 0208.08/ ว 2370 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และการให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

ที่ สธ 0208.08/ว 1327 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2562

ที่ สธ 0208.08/ว 1344 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์แผนไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดทำผลงานวิชาการด้านงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 0208.08/ว 1070 ลว 31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งผลงานทางวิชาการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ที่สธ 0208.08/ว1088 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเเพทย์แผนไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดทำผลงานวิชาการด้านงานวิจัยการแพทย์แผนไทย ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่สธ 0208.08/ว1088 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โครงการอบร […]

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 11-12

เรียนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ทุกเขตสุขภาพ เรื่อง การประเมินบุคคลและผลงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.08/ว296 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่องการประเมินผลงานตำแหน่งวิทยาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ ทันตแพทย์ และเภสัชกร(ด้านการสอน)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้คณะกรรมการประเมินผลงาน สายงานแพทย์ 17 สาขา วันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 และ 2 ที่ สธ. 0208.08/ว110 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

แนวทางปฏิบัติ(เพิ่มเติม)เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแพทย์แผนไทยระดับชำนาญการขึ้นไป ที่ สธ 0208.08/ว 59

แนวทางปฏิบัติ(เพิ่มเติม)เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเพื่อประเมินตำแหน่งแพทย์แผนไทยระดับชำนาญการขึ้นไป

แนวทางปฏิบัติ(เพิ่มเติม)เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเพื่อประเมินตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานแพทย์

ว 3779 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด (ยกเว้นสายงานนิติกร)

แก้ไขแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อประเมินผลงานตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (สธ 0205.08/ว 448 ลว. 9 ก.พ. 61)

ผลงานนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการสายงานพยาบาลวิชาชีพและวิทยาจารย์ (ด้านการสอน) ที่เขตสุขภาพ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สธ 0208.08/ว 448 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อประเมินผลงานตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (เพิ่มเติม)

ประเมินนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ สายงานทันตแพทย์ เภสัชกร นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 5 สายงาน

โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 10-24 ม.ค. 61

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำ […]