กลุ่มงานเงินเดือนและตรวจสอบประเมินผลกำลังคน

เปิดใช้ Token key

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 2558 ลงวันที่ 26 พ.ย.2562 เ […]

ระงับใช้ Token Key

ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั […]

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หนังสือมอบอำนาจให้ผ […]

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

ด่วนที่สุด !!! หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ […]

หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

ถึง กรมทุกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการ […]

ซักซ้อมเรื่องการเลื่อนเงินเดือนและการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

อนุมัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเดือนกรณีพิเศษ (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 1294 ลว.26 มิ.ย.62)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 1294 ลว.26 มิ.ย.62  เรื่อง […]

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว1242 ลว.20 มิ.ย.62 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว1242 ลว.20 มี.ค.62 เรื่อง ขอ […]

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว999 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว999 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 […]

ขอให้ตรวจสอบการขอ อ.ก.พ.เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0 […]

การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ หรือคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อการสู้รบ

การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ หรือคำสั่งให้ได้รั […]

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 741 ลงวันที่ 17 เม.ย.2562 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 741 ลงวันที่ 17 เม.ย.2562 เ […]

รับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย

ถึง กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมกา […]

การอนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.09/ว 35 […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

ด่วนที่สุด !!! หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ […]

การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษ […]

การอนุมัติเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0 […]