ติดต่อเรา

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

88/20  หมู่ 4  ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี

11000 โทรศัพท์ 0 2590 1421 โทรสาร 0 2590 1424 

E-mail : person1@health.moph.go.th

 

 

 

 

 

 

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ที่อยู่

หมายเลขเบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคาร 5 ชั้น 3

0 2590 1410, 1412

 

 กลุ่มภารกิจอำนวยการ

อาคาร 5 ชั้น 3

0 2590 1323, 1414, 1419, 1421

0 2590 1424

กลุุ่่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อาคาร 5 ชั้น 3

0 2590 1413, 1416, 1418, 1422 - 1423

-

กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง

อาคาร 7 ชั้น 3

0 2590 1450
0 2590 1456

-

กลุ่มงานเงินเดือนและตรวจสอบประเมินผลกำลังคน

อาคาร 7 ชั้น 3

0 2590 1445 - 8, 1451 - 1452

-

กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ

อาคาร 5 ชั้น 2

0 2590 1343, 1347

0 2590 1343

กลุ่มงานสรรหาบุคคล

อาคาร 7 ชั้น 2

0 2590 1346, 1453

-

กลุ่มงานอัตรากำลัง

อาคาร 7 ชั้น 2

0 2590 1341, 1354

0 2590 1355

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

อาคาร 7 ชั้น 2

0 2590 1344, 1348

0 2590 1424

กลุ่มบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างและพนักงานราชการ

อาคาร 7 ชั้น 2

0 2590 1349, 1350 (ลูกจ้าง, พรก)
0 2590 1349, 2082 (พกส)
02590 2081 (หัวหน้ากลุ่มงาน)

0 2590 1349

กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคาร 5 ชั้น 2

0 2590 1459, 1858, 1857

 

กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร

อาคาร 7 ชั้น 3

0 2590 1455, 1674, 1675

-